Khắc dấu bán hàng qua điện thoại, Khách hàng không lấy hóa đơn, Sao y bản chính ngày tháng năm.

Khắc dấu nhỏ hơn (38x14mm)